Política de Privacitat

Ens preocupa la seva privacitat

L’ ASSOCIACIÓ ESPLUGUES INNOVA es una associació privada sense ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir a millorar el desenvolupament de l’activitat econòmica del municipi d’Esplugues de Llobregat a través de l’execució d’accions conjuntes davant les administracions, agents socials i econòmics, tant en l’àmbit dels polígons industrials com de la resta de zones d’activitat econòmica de la ciutat (d’ara endavant, anomenada col·lectiva i indistintament ESPLUGUES INNOVA, nosaltres, nostre o ens).

 

Considerem important la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web https://espluguesinnova.com (d’ara endavant, el “lloc web”) com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació a través del mateix, les dades del qual són tractats per ESPLUGUES INNOVA com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant i conjuntament, “vostè” o “l’usuari” i de forma plural, “vostès” o els “usuaris”). En aquest sentit, ESPLUGUES INNOVA es compromet al tractament de les vostres dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, ESPLUGUES INNOVA complirà amb les premisses establertes a la legislació vigent i, en concret, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals, la garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), pel que fa al manteniment de la confidencialitat i tractament de dades personals facilitades voluntàriament pels usuaris daquesta pàgina Web.

En base a això, ESPLUGUES INNOVA informa de la seva Política de Privacitat, per tal de fer coneixedors els usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Tot i això, certs serveis prestats o que puguin prestar-se en un futur al lloc web poden contenir condicions d’ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals que prevalguin sobre aquesta Política de Privacitat.

En referència al que s’ementa anteriorment, instem a tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta Política de Privacitat a fi d’informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per protegir les dades personals i per conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a tals dades.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de la informació que proporcioneu al lloc web i si en un futur ESPLUGUES INNOVA voleu utilitzar-la per a finalitats diferents de les referides, us informarem d’aquestes noves finalitats i sol·licitarem el vostre consentiment, si cal.

En utilitzar el nostre lloc web, vostè admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat, la nostra Política de Cookies i el nostre Avís Legal.

 

Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament: ASSOCIACIÓ ESPLUGUES INNOVA, amb CIF G06765911 i domicili A C/Mestre Joan Corrales 107-109 2ª planta 08950 – Esplugues de Llobregat i correu electrònic de contacte info@espluguesinnova.com;

Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden sol·licitar els drets següents:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a ESPLUGUES INNOVA si aquesta associació està tractant les vostres dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.

Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.

Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a oposar-se al tractament: ESPLUGUES INNOVA deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, ESPLUGUES INNOVA us facilitarà el transvasament de les vostres dades al nou responsable.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar-lo quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al vostre compte, així com la informació i continguts que s’integrin al vostre perfil seran cancel·lats. Així mateix, en cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè ESPLUGUES INNOVA pugui prestar els serveis del lloc web, ESPLUGUES INNOVA es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’usuari, procedint a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquest.

Per exercitar els vostres drets, els usuaris hauran d’enviar una comunicació per escrit al domicili social d’ESPLUGUES INNOVA o a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat, incloent en tots dos casos fotocòpia del vostre DNI o un altre document d’identificatiu equivalent .

 

Com pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Vostè pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits al punt anterior adreçant-se a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp .php).

Reclamació davant de l’Autoritat de Control: Si considereu que ESPLUGUES INNOVA està manejant les vostres dades personals de forma inapropiada, podeu adreçar les vostres reclamacions al Responsable de Seguretat d’ESPLUGUES INNOVA o a l’Autoritat de Control corresponent. A Espanya cal adreçar-se davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

En quins casos demanem dades personals sobre vostè i de quin tipus són?

En base a aquesta Política de Privacitat, es considera «dada personal”: qualsevol informació que l’identifiqui a vostè o pugui utilitzar-se per identificar-lo, com ara el seu nom, adreça, número de telèfon o adreça de correu electrònic.

 

Si decidiu proporcionar-nos les vostres dades personals, ESPLUGUES INNOVA podrà disposar de les següents:

  1. a) Dades personals facilitades voluntàriament per l’usuari:

               Nom i cognoms.

               N.I./N.I.F./N.I.E.

               Adreça Postal.

               Número de telèfon.

               E-mail.

               Gènere.

               País d’origen.

               Empresa.

Aquestes dades són tractades quan vostè interactuï amb ESPLUGUES INNOVA i els nostres representants; quan participi o sol·liciti que se’l consideri per participar en activitats relacionades amb ESPLUGUES INNOVA, com ara prestacions de serveis o enquestes online sobre els nostres serveis o activitats; quan interactueu amb el lloc web en sol·licitar-vos que proporcioneu dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privacitat i Política de Cookies; en inscriure’s al nostre lloc web o utilitzar certes funcionalitats sense inscriure’s, com participar als nostres serveis interactius.

  1. b) Dades personals que el nostre lloc web obté del vostre ordinador o dispositiu electrònic:

Cookies, només per a https://espluguesinnova.com

Si desitgeu més informació sobre l’ús de cookies per part de ESPLUGUES INNOVA, consulteu la nostra Política de Cookies.

 

Com fem servir les dades personals d’usuaris?

ESPLUGUES INNOVA comunica als usuaris a qui apliqui, que les dades personals que ens facilitin i captem seran identificades al Registre d’Activitats de Tractament titularitat d’ESPLUEGUES INNOVA, essent emprades amb el propòsit de:

Usuari per rebre newsletter.

Un cop carregades les dades al formulari, es procedeix a donar d’alta a la base de dades del newsletter i està disposat a rebre comunicacions d’ ESPLUGUES INNOVA.

Registrar com a empresa a la nostra base de dades, quan sigui d’aplicació a aquesta Política de Privacitat, i registre al directori web de Tech Esplugues de Llobregat.

Prestar els nostres serveis, d’acord amb l’Avís Legal i Termes i Condicions, si escau, que s’estableixin entre ESPLUGUES INNOVA i cadascun dels usuaris;

Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre (p.ex. alta esdeveniment, contacte premsa, demanar una visita a la nostra seu).

Respondre les consultes o sol·licituds d’informació que puguin fer els usuaris.

En el cas que l’usuari hagi marcat la casella corresponent a aquests efectes, mantenir-lo informat a través de l’enviament de notificacions/newsletters per email i/o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals versarà principalment sobre els nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i noves característiques del lloc web o aplicació.

 

Per què tractem les vostres dades de caràcter personal?

ESPLUGUES INNOVA pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les bases legals següents: (A) fins comercials legítims; (B) quan hagi donat el seu consentiment; (C) quan sigui necessari per complir les obligacions legals i reglamentàries de ESPLUGUES INNOVA i (D) segons sigui necessari per al compliment d’un contracte del qual vostè sigui part.

 

FINS COMERCIALS LEGÍTIMS D’ESPLUGUES INNOVA ACTIVITATS DE TRACTAMENT

-Activitats professionals d’ ESPLUGUES INNOVA.

-Promoció i avaluació dels serveis d’ ESPLUGUES INNOVA.

-Interacció amb el personal d’ ESPLUGUES INNOVA.

-Participació en reunions, conferències, convencions professionals.

-Resposta a sol·licituds d’informació tècnica i operativa del lloc web, així com relacionades amb els serveis oferts per ESPLUGUES INNOVA.

-Identificar-lo i contractar-lo com a usuari, soci o partner.

 

GESTIONAR I COMPLIR AMB UN CONTRACTE

Per gestionar la vostra subscripció en virtut de l’Avís Legal al nostre lloc web o qualsevol altre document subscrit per l’usuari (ja sigui com a usuari, associat/partner d’ ESPLUGUES INNOVA).

 

COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS LEGALS I REGULATÒRIES

Qualsevol que els siguin aplicables i en vigor en cada moment.

 CONSENTIMENT

Prestat pel propi usuari per a la captació i el tractament de les seves dades personals.

Transparència si no hi ha normativa local.

 

Qui podrà accedir a les vostres dades de caràcter personal?

Depenent de les finalitats per a les quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents:

Personal autoritzat d’ESPLUGUES INNOVA o els seus representants actuant en nom d’ESPLUGUES INNOVA, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables.

Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables.

Tercers proveïdors de serveis que processen informació com un encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de ESPLUGUES INNOVA). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat al nostre lloc web i pugui identificar-lo directament directament o indirectament.

 

On es tracten les vostres dades personals?

ESPLUGUES INNOVA us informa que, com a conseqüència de la contractació del servei d’allotjament i manteniment del servidor on s’allotja la web www.espluguesinnova.com per part de ESPLUGUES INNOVA, les vostres dades podran ser transferides al proveïdor de serveis de hosting i correu electrònic/newsletter per al seu tractament . En aquest sentit, us informem que ESPLUGUES INNOVA ha signat amb el servidor Dinahosting S.L les clàusules contractuals tipus adoptades per la Comissió, oferint per tant garanties adequades respecte a les transferències internacionals de dades conseqüència de la contractació d’aquest proveïdor.

 

En cas que es facin altres transferències internacionals de les vostres dades, serà prèviament informat. En aquest supòsit, la transferència internacional serà realitzada a destinataris en països que tinguin un nivell de protecció adequat al de la Unió Europea. En cas que alguns d’aquests destinataris es trobin a tercers països amb els quals no existeixi una decisió d’adequació de la Comissió Europea, ni ofereixin garanties adequades que avalin un nivell de protecció adequat, ESPLUGUES INNOVA garantirà la protecció de les vostres dades mitjançant la signatura de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

 

Per a més informació sobre l’ús dels models de contracte per part de ESPLUGUES INNOVA, poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@espluguesinnova.com.

 

Com protegim les vostres dades personals?

ESPLUGUES INNOVA manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa correlativa daplicació i en vigor en cada moment, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que lusuari faciliti a través del lloc web.

 

En qualsevol cas, ESPLUGUES INNOVA prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de processament de les dades com en el moment del mateix processament, per preservar la seguretat i impedir-ne processaments no autoritzats. Tot i això, malgrat la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

ESPLUGUES INNOVA processa les seves dades personals durant el període necessari per complir els fins establerts en aquesta Política de Privacitat, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per això ve determinat per:

  • La finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquesta finalitat.
  • Les raons per les quals les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, podeu revocar-lo en qualsevol moment.
  • Períodes d’emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Tingueu present que en alguns casos ESPLUGUES INNOVA està obligada a conservar certes dades sobre vostè.

 

Confidencialitat

Els professionals que treballen a ESPLUGUES INNOVA i que tinguessin algun tipus d’intervenció jurídica als serveis prestats a l’usuari estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a què hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada al compte d’associat i als serveis contractats a ESPLUGUES INNOVA, si escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la relació amb aquest.

 

Xarxes socials

ESPLUGUES INNOVA té presència a algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per ESPLUGUES INNOVA.

ESPLUGUES INNOVA tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des d’ ESPLUGUES INNOVA podrem informar els nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte .

ESPLUGUES INNOVA no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

 

Categoria especial de dades personals

No recaptarem ni processarem qualsevol dada personal especialment sensibles o incloses en la categoria especial de dades personals dels usuaris, tret que aquestes ens les hagin proporcionat explícitament. Les categories especials de dades personals fan referència a informació relacionada amb raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similar, afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques per a les finalitats exclusives d’identificació d’una persona física, dades de salut, vida sexual o orientació sexual.

 

Política sobre ús infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni adreçat a nens menors de setze (16) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació de les persones esmentades. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remés dades personals, sense el seu consentiment, poseu-vos amb nosaltres escrivint a info@espluguesinnova.com.

 

Màrqueting directe

No farem servir les dades personals d’usuaris per a fins de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ.

 

Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional de ESPLUGUES INNOVA, pot, sense cap càrrec i sense haver de facilitar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al processament futur de les seves dades personals per a aquests fins enviant-nos un correu electrònic a info@espluguesinnova.com o mitjançant la pulsació de l’opt-out (donar-se de baixa) a l’assumpte del correu electrònic. També podeu utilitzar el procediment de donar-vos de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rep per part de ESPLUGUES INNOVA.

Tingueu en compte que, encara que decideixi no subscriure’s o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters, pot ser que seguim necessitant contactar amb vostè en referència amb informació important d’índole no comercial, tal com solució de problemes, inactivitat o sota ús, detecció i prevenció d’errors o, en general, per complir l’Avís Legal i/o Termes i Condicions del lloc web.

 

Presa automatitzada de decisions

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l’elaboració de perfils (profiling), tret que ens hagi autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, us informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d’aquest processament per a vostè.

 

Enllaços a altres llocs web

Als llocs web de ESPLUGUES INNOVA hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. No obstant això, tingueu present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis d’aquests llocs web ni som responsables de les polítiques de privacitat dels mateixos. Us recomanem que tingueu en compte i llegiu les polítiques de privacitat de tots els llocs que visiteu. Recordeu que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recull i/o tracta ESPLUGUES INNOVA.

 

Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només utilitzarem les vostres dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les vostres dades de caràcter personal. ESPLUGUES INNOVA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions al nostre lloc web, per la qual cosa us recomanem que el visiteu cada vegada que accediu a la Política de Privacitat. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que en disposem. En aquest moment se us donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privadesa.

 

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.