La majoria dels impostos i taxes municipals, entre els quals es troben l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles o l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es congelaran a Esplugues durant l’any 2023. Els principals tributs locals mantindran així la tarifació de 2022, la qual cosa evitarà un increment de la pressió fiscal en el complex context econòmic actual.

Això serà així després que en el ple municipal de l’Ajuntament d’Esplugues d’aquest mes d’octubre no se sotmetés cap impost a modificació. Perquè aquests tributs puguin alterar-se, han d’estar aprovats definitivament l’1 de gener prèvia aprovació inicial en el ple, període d’al·legacions i una nova llum verda en sessió plenària. Com que no es va presentar cap modificació inicial en aquesta última sessió, IBI, IAE o l’Impost de Vehicles es congelarà durant tot el 2023, així com l’ICIO i altres taxes municipals.

TAXES ACTUALITZADES

En l’últim ple municipal tan sols es van realitzar variacions en tres taxes per a 2023: la que afecta la utilització privativa del domini públic de La Baronda, la relativa a parades de venda, atraccions i rodatges en l’espai públic i la taxa d’entrada de vehicles mitjançant les voreres per a l’aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies.